Privacy

Talent Lounge BV hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. Wij willen alles doen om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens.  Talent Lounge houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).  Dit betekent dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en zoals beschreven in deze verklaring
 • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens is gewaarborgd
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren
Verstrekking aan derden?  De gegevens die je ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het beschikbaar stellen van de online vragenlijst (Coretalents)
 • het verzorgen van onze internetomgeving (webhosting Combell)
 • het verzorgen en beveiligen van onze ICT-infrastructuur
 • de boekhouding van de vennootschap (Strate Vision.fin & Octopus)
Met deze partijen maakten wij de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.  Verder verstrekken wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.  De persoonsgegevens van minderjarigen - personen jonger dan 13 jaar (België) - worden alleen verwerkt met toestemming van één van beide ouders.  Daarom wordt een kerntalentenanalyse of begeleiding enkel gedaan met één van beide ouders.

Bewaartermijn is nooit langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens werden verstrekt en wat op grond van de wet is vereist.  Dat houdt in dat we de gegevens nooit langer bewaren dan noodzakelijk om jouw vragen te kunnen beantwoorden.  Voor erkende kerntalentenanalisten en -tolken die door Talent Lounge BV worden ingezet bewaren we de gegevens zolang als wettelijk toegelaten is en nooit langer dan de duur van de samenwerking.

Beveiliging van de gegevens doen we middels de passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • alle personen die namens Talent Lounge van jouw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhoudingdaarvan
 • we hanteren een gebruikersnaam en hebben een wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • we maken backups van de gegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zijn gehouden aan de wettelijke verplichtingen en aan de regels zoals hierboven beschreven
Jouw rechten: je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou hebben ontvangen.  Daartoe volstaat een eenvoudig mailtje aan erik.laga@talentlounge.be.  Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking (of van een deel ervan) van jouw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers.  Mogelijks vragen wij je om je te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Een klacht? Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact op te nemen met ons via ons contactformulier of via erik.laga@talentlounge.be.  Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid op het gebied van privacy bescherming.